Siaradwyr penigamp yn Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Sir

Siaradwyr penigamp yn Siarad Cyhoeddus Cymraeg y Sir

Roedd dydd Sul, 19eg o Ionawr yn lwyddiant mawr pryd y cynhaliwyd cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd diwrnod hwylus gydag aelodau o 14 o glybiau’r Sir yn dangos eu doniau wrth gystadlu, gyda’r beirniaid i gyd yn canmol y safon. Diolch yn fawr i Hwylusydd Tai Gwledig Ceredigion am noddi’r diwrnod ac am ei cefnogaeth i’r mudiad.
Y clwb a enillodd y nifer mwyaf o bwyntiau dros y pedair adran, ac yn ennill tarian Brynhogfaen gyda 72 o farciau oedd clwb Pontsian, gyda Llanwenog yn ail â 66 marc a Llangeitho yn drydydd â 52 marc.

Yng nghystadleuaeth y darllen o dan 14 oed ac iau cafwyd 17 o dimoedd yn cystadlu. Y beirniad oedd Ms Mared Williams, Cilycwm a dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Lois Jones, Talybont B; 2il Jano Evans, Caerwedros; 3ydd Oisin Lludd, Talybont A.
Darllenydd – 1af Lois Jones, Talybont B; cydradd 2il Jano Evans, Caerwedros ac Oisin Lludd, Talybont A.
Tîm – 1af Talybont A; 2il Caerwedros; 3ydd Talybont B.

Bu 16 o dimau o flaen y beirniad a’r Aelod Seneddol, Mr Ben Lake, yn y gystadleuaeth 16 oed neu iau ac ar ddiwedd y gystadleuaeth yma, cafwyd y canlyniadau canlynol:-
Cadeirydd – 1af Ifan Meredith, Bro’r Dderi; 2il Megan Dafydd, Llangeitho; 3ydd Mari Glwys Dafydd, Pontsian B.
Siaradwr – 1af Rhiannon Jones, Tregaron A; 2il Siwan George, Lledrod; 3ydd Hedd Dafydd, Llangeitho.
Diolchydd – 1af Lois Jones, Llanwenog A; 2il Ifan Davies, Llanddeiniol B; 3ydd Osian James, Trisant.
Tîm – 1af Lledrod; 2il Llanwenog B; 3ydd Llangeitho.

Bu 4 tîm yn cystadlu yn y gystadleuaeth Ddadl 21 oed neu iau a Mr Alun Jones, Maldwyn oedd yn cloriannu. Dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Meinir Davies, Llanwenog; 2il Ela McConochie, Felinfach; cydradd 3ydd Wiliam Jenkins, Lledrod a Heledd Jones, Pontsian.
Siaradwr – 1af Gwion Ifan, Pontsian; 2il Caleb Rees, Pontsian; 3ydd Ffion Williams, Lledrod.
Tîm – 1af Pontsian; 2il Lledrod; 3ydd Llanwenog.

Yng nghystadleuaeth y Seiat Holi 26 oed neu iau, bu 11 o dimau yn cystadlu gyda Mr Penri James, Aberystwyth yn barnu a dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Megan Lewis, Trisant; 2il Naomi Nicholas, Pontsian; 3ydd Dyfrig Williams, Llangwyryfon A.
Siaradwr – 1af Endaf Griffiths, Pontsian; 2il Cennydd Jones, Pontsian; 3ydd Catrin Davies, Talybont Cymysg.
Tîm – 1af Pontsian; 2il Cymysg; 3ydd Llangwyryfon A.

Diolch i staff arlwyo y Ganolfan Addysg am baratoi’r lluniaeth ar y dydd.
Bydd yr aelodau llwyddiannus yn mynd ymlaen yn awr i gynrychioli C.Ff.I. Ceredigion yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymru a fydd yn cymryd lle yn Llanelwedd ar Mawrth y 22ain, 2020. Pob hwyl i chi gyd.