Siaradwyr penigamp yn Siarad Cyhoeddus Cymraeg Ceredigion

Siaradwyr penigamp yn Siarad Cyhoeddus Cymraeg Ceredigion

Bu’r Sul diwethaf, y 20fed o Ionawr yn lwyddiant mawr pryd y cynhaliwyd cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd diwrnod hwylus gydag aelodau o 14 o glybiau’r Sir yn dangos eu doniau wrth gystadlu, gyda’r beirniaid i gyd yn canmol y safon.
Y ddau glwb a enillodd y nifer mwyaf o bwyntiau dros y pedair adran, ac yn ennill tarian Brynhogfaen gyda 71 o farciau oedd clwb Lledrod a chlwb Pontsian, gyda Llanwenog yn drydydd â 67 marc.

Yng nghystadleuaeth y darllen o dan 14 oed ac iau cafwyd 15 o dimoedd yn cystadlu. Y beirniad oedd Miss Miriam James, Penybont a dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Siôn Wyn Evans, Felinfach A; 2il Oisin Lludd, Talybont; 3ydd Ffion Davies, Llanwenog A.
Darllenydd – 1af Elain Tanat, Talybont; cydradd 2il Siôn Wyn Evans, Felinfach A ac Oisin Lludd, Talybont.
Tîm – 1af Talybont; 2il Llanwenog A; 3ydd Pontsian.

Bu 15 o dimau o flaen y beirniad Mr Dafydd Jones, Meirionnydd yn y gystadleuaeth 16 oed neu iau ac ar ddiwedd y gystadleuaeth yma, cafwyd y canlyniadau canlynol:-
Cadeirydd – 1af Megan Dafydd, Llangeitho; 2il Wiliam Jenkins, Lledrod; 3ydd Caleb Rees, Pontsian.
Siaradwr – 1af Hedd Dafydd, Llangeitho; 2il Sioned Davies, Llanwenog B; 3ydd Teleri Morgan, Talybont.
Diolchydd – 1af Gwenan Owen, Mydroilyn B; 2il Beca Jenkins, Pontsian; cydradd 3ydd Osian Davies, Llanwenog B ac Elin Williams, Lledrod.
Tîm – 1af Llangeitho; 2il Lledrod; 3ydd Llanwenog B.

Bu 6 tîm yn cystadlu yn y gystadleuaeth Ddadl 21 oed neu iau a Mrs Tegwen Morris, Aberystwyth oedd yn cloriannu. Dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Alaw Fflur Jones, Felinfach; 2il Nest Jenkins, Lledrod; 3ydd Siriol Teifi, Pontsian.
Siaradwr – 1af Lowri Jones, Lledrod; 2il Rhys Davies, Llanwenog; 3ydd Eiry Williams, Llangwyryfon.
Tîm – 1af Felinfach; 2il Llangwyryfon; 3ydd Lledrod.

Yng nghystadleuaeth y Ddadl 26 oed neu iau, bu 11 o dimau yn cystadlu gyda Mrs Iola Wyn, Caerfyrddin yn barnu a dyma’r canlyniadau:-
Cadeirydd – 1af Megan Lewis, Trisant; cydradd 2il Gwenan Davies, Mydroilyn a Lowri Jones, Lledrod.
Siaradwr – 1af Cennydd Jones, Pontsian A; 2il Naomi Nicholas, Pontsian B; cydradd 3ydd Nest Jenkins, Lledrod ac Elen Jones, Llangeitho.
Tîm – 1af Pontsian A; cydradd 2il Pontsian B a Lledrod.

Diolch i staff arlwyo y Ganolfan Addysg am baratoi’r lluniaeth ar y dydd.
Bydd yr aelodau llwyddiannus yn mynd ymlaen yn awr i gynrychioli C.Ff.I. Ceredigion yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymru a fydd yn cymryd lle yn Llanelwedd ar Mawrth y 23ain, 2018. Pob hwyl i chi gyd.