Pump allan o bump i Langwyryfon!

Pump allan o bump i Langwyryfon!

Cynhaliwyd Diwrnod Maes C.Ff.I. Ceredigion ar Fferm Hafod, Y Ferwig ar ddydd Sadwrn, 6ed o Hydref, a chynhaliwyd cystadleuaeth Barnu Stoc Gwartheg Tewion ar Fferm Tygwyn, y Ferwig ar nos Fercher 4ydd o Hydref. Cafwyd cystadlu brwd drwy gydol y dydd, wrth i 16 o glybiau’r Sir gymryd rhan gyda dros 210 o aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau. Bu clybiau yn cystadlu yn y cystadlaethau Sialens ATV, Arddangosfa Ciwb, Arwerthu, Ffensio Iau a Hŷn, Fferm Ffactor, Addurno Coeden Nadolig a Gyrru Tractor gan sicrhau digon o amrywiaeth yn ystod y dydd.
Dyma restr o’r canlyniadau:-
Stocmon y Flwyddyn – Cwpan Her Cefnmaes: 1af – Dyfrig Williams, Llangwyryfon; 2il – Eiry Williams, Llangwyryfon; 3ydd – Rhiannon Davies, Caerwedros; 4ydd – Cennydd Jones, Pontsian.

Tîm dan 26 – Cwpan Her teulu Moelifor: 1af – Llangwyryfon; 2il – Penparc; 3ydd –Pontsian.

Beirniad Stoc y Flwyddyn 18 oed ac iau – Cwpan Trevor Davies a’r teulu: 1af – Elin Davies, Llanwenog; 2il – Lynn Morris, Llanddeiniol; 3ydd – Ifan Davies, Llanddeiniol; 4ydd – Huw Jones, Felinfach.

Tîm dan 18 – Cwpan Her Pantyrhendy: 1af – Llanwenog; 2il – Felinfach; 3ydd – Llangeitho.

Beirniad Stoc y Flwyddyn 14 oed ac iau: – Cwpan Her Rob a Sheila Rattray: 1af – Dylan Phillips, Llangwyryfon; 2il – Guto Miles, Felinfach; 3ydd – Ioan Evans, Pontsian; 4ydd – Kai Jones, Felinfach.

Tîm 14 oed ac iau – Cwpan Her Fron: 1af – Felinfach; 2il – Llangwyryfon; 3ydd – Penparc.

Arddangosfa Ciwb: 1af – Lledrod; 2il – Tregaron; 3ydd – Llangeitho.

Sialens ATV – Cwpan Mid Ceredigion ATB Group: 1af – Huw a Dion, Llangwyryfon; 2il – Iwan ac Elin, Felinfach; 3ydd – Tomos a Gwion, Penparc.

Gyrru Tractor a Loader – Tarian Coffa John Bowman: 1af – Osian Rees, Penparc; 2il – Iestyn Davies, Talybont; 3ydd – Glyn Hughes, Mydroilyn.

Arwerthu: 1af – Bleddyn Lleu Thomas, Felinfach; 2il – Dafydd John Davies, Llangwyryfon; 3ydd – Morys Ioan, Caerwedros.

Addurno Coeden Nadolig: 1af – Rhiannon a Megan, Tregaron; 2il – Beca a Jane, Llangwyryfon; 3ydd – Teleri a Lleucu, Llanwenog.

Fferm Ffactor – Cwpan Her IBERS: 1af – Bedwyr a William, Talybont; 2il – Osian a Jano, Caerwedros; 3ydd – Dylan a Meriel, Llangwyryfon.

Ffensio Iau: 1af – Penparc; 2il – Llanddeiniol; 3ydd – Pontsian.

Ffensio Hŷn – Cwpan Cilerwisg, Felinfach: 1af – Llangwyryfon; 2il – Lledrod.

Ar ddiwedd y cystadlu, cipiwyd cwpan her Pantlleinau i’r clwb buddugol, am y pumed tro yn olynol, gan clwb Llangwyryfon ac yn derbyn tlws coffa Gethin Jones, Deinol am ddod yn ail-fuddugol oedd Penparc.

Dymuna C.Ff.I. Ceredigion ddiolch i bawb a fu ynghlwm â Diwrnod Maes y Sir, drwy feirniadu, menthyg offer a stoc, cyfrif y marciau ac yn stiwardio gydol y dydd. Diolch yn arbennig i Fferm Hafod, Fferm Tygwyn a C.Ff.I. Penparc am ganiatáu i ni gynnal y Diwrnod Maes ac i Gegin Cwm Gwaun am ddarparu bwyd ar y diwrnod. Gwerthfawrogwn gymorth pawb yn fawr iawn. Bydd enillwyr y cystadlaethau yma yn cynrychioli Ceredigion yn awr yn y Ffair Aeaf ar 26/27 o Dachwedd ac yn Niwrnod Maes Cymru a fydd yn cymryd lle ar Ebrill 27ain yn Sir Benfro.