Lledrod yn serennu yn y Siarad Cyhoeddus

Lledrod yn serennu yn y Siarad Cyhoeddus

Bu’r Sul diwethaf, y 21ain o Ionawr yn lwyddiant mawr pryd y cynhaliwyd cystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion yng Nghampws Theatr Felinfach. Cafwyd diwrnod hwylus gydag aelodau o 14 o glybiau’r Sir yn dangos eu doniau wrth gystadlu, gyda’r beirniaid i gyd yn canmol y safon.

Y clwb a enillodd y nifer mwyaf o bwyntiau dros y pedair adran, ac yn ennill tarian Brynhogfaen gyda 74 o farciau oedd clwb Lledrod, gyda Pontsian yn ail â 73 marc ac yn ennill Cwpan Coffa Eric Davies, Prengwyn.

Yng nghystadleuaeth y darllen o dan 14 oed ac iau cafwyd 14 o dimoedd yn cystadlu ac yn beirniadu oedd Miss Catrin Parry Williams, Penybont a dyma’r canlyniadau:-

Cadeirydd – 1af Sioned Fflur Davies, Llanwenog A; 2il Beca Jenkins, Pontsian A; 3ydd Glesni Morris, Llangwyryfon.

Darllenydd – 1af Sioned Fflur Davies, Llanwenog A; 2il Siwan George, Lledrod; cydradd 3ydd Ffion Davies, Llanwenog A; Hafwen Davies, Llanwenog A; Glesni Morris, Llangwyryfon a Beca Jenkins, Pontsian A.

Tîm – 1af Llanwenog A; 2il Llanwenog B; cydradd 3ydd Llanddewi Brefi C a Pontsian A.

Bu 11 o dimau o flaen y beirniad Mrs Edna Davies, Llysyfran yn y gystadleuaeth 16 oed neu iau ac ar ddiwedd y gystadleuaeth yma, cafwyd y canlyniadau canlynol:-

Cadeirydd – 1af Beca Williams, Talybont; 2il Hanna Davies, Llanwenog A; 3ydd Alaw Fflur Jones, Felinfach.

Siaradwr – 1af Siwan George, Lledrod; cydradd 2il Heledd Evans, Caerwedros A a Gwion Ifan, Pontsian.

Diolchydd – 1af Beca Jenkins, Pontsian; 2il Mirain Davies, Caerwedros A B; 3ydd Eleri Griffiths, Talybont.

Tîm –1af Caerwedros A; 2il Pontsian; 3ydd Lledrod.

Bu 8 tîm yn cystadlu yn y gystadleuaeth Ddadl 21 oed neu iau ac Arwel Jones, Llandeilo oedd yn cloriannu. Dyma’r canlyniadau:-

Cadeirydd – 1af Mared Davies, Felinfach; 2il Meinir Davies, Llanwenog A; 3ydd John Jenkins, Lledrod.

Siaradwr – 1af Nest Jenkins, Lledrod; 2il Meleri Morgan, Llangeitho; cydradd 3ydd Alaw Fflur Jones, Felinfach a Gwenyth Richards, Pontsian.

Tîm – 1af Lledrod; 2il Felinfach; 3ydd Llangeitho.

Yn y gystadleuaeth 26 oed neu iau – Dadl – bu 9 o dimau yn cystadlu gyda Mr Arwyn Davies, Talsarn yn barnu a dyma’r canlyniadau:-

Cadeirydd – 1af Nest Jenkins, Lledrod; 2il Megan Lewis, Cymysg; cydradd 3ydd Eiry Williams, Llangwyryfon a Sioned Davies, Llanwenog.

Siaradwr – 1af Elen Jones, Llangeitho; 2il Endaf Griffiths, Pontsian; 3ydd Cennydd Jones, Pontsian.

Tîm – 1af Pontsian; 2il Lledrod; 3ydd Llanwenog.

Cynhaliwyd cystadleuaeth ychwanegol yn ystod y diwrnod sef Ymgeisio am Swydd – a beirniadwyd y gystadleuaeth hon gan Eirwen Williams a Mared Rand Jones – 1af Lowri Jones, Lledrod; 2il Dewi Davies, Llanddeiniol.

Diolch i gwmni Arlwyo Orwig Davies am baratoi’r lluniaeth ar y dydd.

Bydd yr aelodau llwyddiannus yn mynd ymlaen yn awr i gynrychioli C.Ff.I. Ceredigion yng nghystadlaethau Siarad Cyhoeddus Cymru a fydd yn cymryd lle yn Llanelwedd ar Mawrth y 24ain, 2018. Pob hwyl i chi gyd.