Hanes yn cael ei greu yn Eisteddfod y Sir 2018

Hanes yn cael ei greu yn Eisteddfod y Sir 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion ar ddwy noson – nos Iau, y 1af o Dachwedd a dydd Sadwrn, y 3ydd o Dachwedd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Mae’r Eisteddfod yn un o brif atyniadau y ffermwyr ifanc yn eu calendar llawn o weithgareddau.

Cloriannwyd y cystadlaethau gan y canlynol – Cerdd – Miss Ffion Hâf, Llanfynydd; Llefaru – Mrs Ivoreen Williams, Rhydaman; Adran Ysgafn – Mr Dai Baker, Penybont; Llên – Mr Rocet Arwel Jones, Aberystwyth; Alaw Werin a Cherdd Dant – Mr Dafydd Jones, Ciliau Aeron; Dawns – Miss Catherine Young, Caernarfon; Celf – Miss Elonwy Evans; Ffotograffiaeth – Mrs Dwynwen Lloyd Llywelyn; Cywaith Clwb – Mr Huw Evans. Y cyfeilyddion oedd Mrs Lona Phillips a Mrs Neli Jones. Llywydd anrhydeddus yr Eisteddfod oedd Mrs Elen James, C.Ff.I. Lledrod a chafwyd ganddi araith bwrpasol iawn a rhodd anrhydeddus i’r Mudiad. Diolch i brif noddwr yr Eisteddfod eleni sef Mr Emyr Davies – Gwesty Four Seasons; Gwesty Queensbridge; Tŷ Belgrave ac Edleston House. Diolch i gwmni Technegol Ltd a Phanto Nadolig Theatr Felinfach am noddi a diolch i Gegin Cwm Gwaun am ein bwydo trwy gydol y dydd.

Enillwyd yr Eisteddfod gan glwb Felinfach, gyda 85 o farciau, gyda chlwb Llanwenog yn ail gyda 81 o farciau a Pontsian yn drydydd gyda 79 o farciau. Caryl Hâf Jones, Cadeirydd y Sir, oedd yng ngofal Seremoni y Gadair a’r Goron a chanwyd cân y seremoni gan Elliw Dafydd o glwb Bro’r Dderi a seiniwyd y Corn Gwlad gan John Jenkins o glwb Lledrod. Trafodwyd y feirniadaeth gan y beirniad Rocet Arwel Jones.

Creu Hanes…
Am y tro cyntaf yn hanes y Sir, enillwyd y gadair a’r goron gan yr r’un aelod sef Megan Elenid Lewis o glwb Trisant. Enillwyd y gadair gyda’i cherdd ar y testun ‘Arfordir’ a’r goron gyda’i stori fer ar y thema ‘Cwm’. Rhoddwyd y gadair gan Elin Haf Jones, Brenhines y Sir ac Iwan Davies, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith Carwyn Davies, Llanwenog. Twm Ebbsworth, Llanwenog ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth y gadair ac Eiry Williams, Llangwyryfon ddaeth yn drydydd. Rhoddwyd y goron gan Caryl Hâf Jones, Cadeirydd y Sir, ac fe’i gwnaethwyd gan Alec Page. Lisa Mai Jones, Pontsian ddaeth yn ail gyda Rhian Evans, Felinfach yn drydydd.

Dyma restr o’r rhai ac enillodd gwpanau’r Eisteddfod.
Parti Llefaru: Cwpan her Janet Morgan, Pant-Defaid – Llanwenog
Parti Unsain: Cwpan Coffa her parhaol Penlanlas Isaf – Talybont
Meimio i Gerddoriaeth: Cwpan her Mared Rand Jones – Llanwenog
Sgets: Cwpan her parti drama Dyffryn Cletwr – Pontsian
Unawdydd gorau: Cwpan her Mr a Mrs Gwyndaf James – Nest Jenkins, Lledrod
Llefarydd gorau: Cwpan y diweddar Mr a Mrs Elfyn Owen – Buddug Horscroft, Pontsian
Côr: Cwpan Her y diweddar Arglwydd Geraint Howells – Pontsian
Marciau uchaf yn y Gwaith Cartref: Cwpan her Heather Price, Esgereinon – Felinfach
Marciau uchaf yn yr Adran Ysgafn: Tlws her Nia George – Pontsian
Marciau uchaf yn yr Adran Lwyfan: Tlws her Teulu Hatcher – Llanwenog
Ail fuddugol yn yr Eisteddfod – Tlws Coffa Mr Eryl Jones, Mydroilyn – Llanwenog
Clwb Buddugol: Tlws Teulu Hafod Iwan – Felinfach
Cafwyd hefyd canlyniadau y cystadlaethau canlynol – Llyfr Lloffion – 1. Pontsian; 2. Llanwenog; 3. Llanddewi Brefi. Llyfr Trysorydd – 1. Troedyraur; 2. Talybont; 3. Pontsian. Llyfr Cofnodion – 1. Felinfach; 2. Llanwenog; 3. Penparc.

Canlyniadau Eisteddfod nos Iau –
Dawnsio – 1. Caerwedros; 2. Llanddewi Brefi.
Unawd Alaw Werin 26 neu iau – 1. Beca Williams, Talybont; 2. Heledd Besent, Mydroilyn; 3. Gwawr Hatcher, Llanwenog.
Meimio i Gerddoriaeth – 1. Llanwenog; 2. Felinfach; 3. Lledrod a Tregaron.
Stori a Sain – 1. Rhian a Bleddyn, Felinfach; 2. Meinir a Twm, Llanwenog; 3. Meirian a Meleri, Llangeitho.
Parti Cerdd Dant – 1. Talybont; 2. Llanwenog.
Stand-Yp – 1. Cennydd Jones, Pontsian; 2. Dafydd Hughes, Llanddewi Brefi; cydradd 3. Oisin Lludd, Talybont a Daniel Evans, Pontsian.

Canlyniadau Dydd Sadwrn –
Unawd 13 neu iau – 1. Zara Evans, Tregaron; 2. Alaw Silvestri-Jones, Caerwedros; 3. Rhodri Jenkins, Mydroilyn.
Llefaru 13 neu iau – 1. Zara Evans, Tregaron; 2. Glesni Morris, Llangwyryfon; 3. Megan Williams, Lledrod.
Unawd 16 neu iau – 1. Lowri Davies, Caerwedros; 2. Cadi Williams, Talybont; 3. Siwan George, Lledrod. Llefaru 18 neu iau – 1. Buddug Horscroft, Pontsian; 2. Cari Davies, Tregaron; 3. Gwion Ifan, Pontsian. Unawd 21 oed neu iau – 1. Guto Lewis, Llanddeiniol; 2. Siwan Phillips, Lledrod; cydradd 3. Elain Davies, Caerwedros a Mared Lloyd-Jones, Llanddewi Brefi.
Llefaru 26 neu iau – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Gwenan Jones, Llangwyryfon; 3. Alaw Mair Jones, Felinfach.
Unawd 26 neu iau – 1. Heledd Besent, Mydroilyn.
Canu Emyn Nofis – 1. Rhodri Jenkins, Mydroilyn; 2. Siwan George, Lledrod; 3. Meleri Davies, Llanwenog. Unawd Offerynnol – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Mali Gerallt Lewis, Llanddeiniol; 3. Gronw Downes, Talybont.
Deuawd – 1. Heledd a Lia, Mydroilyn; 2. Lowri ac Elain, Caerwedros; cydradd 3. Elin a Nia, Llanwenog a Siwan ac Elin, Lledrod.
Canu Emyn – 1. Heledd Besent, Mydroilyn; 2. Cadi Williams, Talybont; 3. Lowri Davies, Caerwedros. Ensemble Lleisiol – 1. Talybont; 2. Mydroilyn; 3. Pontsian.
Parti Llefaru – 1. Llanwenog; 2. Lledrod; 3. Mydroilyn.
Unawd Sioe Gerdd – 1. Beca Williams, Talybont; 2. Heledd Besent, Mydroilyn; 3. Guto Lewis, Llanddeiniol.
Parti Unsain – 1. Talybont; 2. Llanwenog; 3. Pontsian.
Sgets – 1. Pontsian; 2. Llangwyryfon; 3. Llanddewi Brefi.
Cân Gyfoes – 1. Pontsian; 2. Felinfach; 3. Lledrod.
Deuawd neu Driawd Doniol – 1. Gwenan a Lia, Mydroilyn 2. Dafydd, Tomos a Llew, Troedyraur; 3. Endaf, Lisa ac Elen, Pontsian.
Côr cymysg – 1. Pontsian; 2. Caerwedros; cydradd 3. Felinfach a Llanwenog.

Gwaith Cartref
Stori fer – 1. Megan Lewis, Trisant; 2. Lisa Mai Jones, Pontsian; 3. Rhian Evans, Felinfach.
Cerdd – 1. Megan Lewis, Trisant; 2. Twm Ebbsworth, Llanwenog; 3. Eiry Williams, Llangwyryfon. Cystadleuaeth i aelodau 26 oed neu iau – 1. Dewi Davies, Llanddeiniol; 2. Morys Ioan, Caerwedros; 3. Marged Jones, Mydroilyn.
Cystadleuaeth i aelodau 21 oed neu iau – 1. Dewi Davies, Llanddeiniol; 2. Catrin Rees, Mydroilyn; 3. Meinir Davies, Llanwenog.
Cystadleuaeth i aelodau 16 oed neu iau – 1. Huw Jones, Felinfach; 2. Ffion Jones, Llanwenog; 3. Angharad Evans, Llanddewi Brefi.
Brawddeg – 1. Sara Jenkins, Talybont; 2. Ella Evans, Felinfach; 3. Rhian Evans, Felinfach.
Cyfansoddi Cân – 1. Ianto Jones, Felinfach; 2. Elain Davies, Caerwedros; cydradd 3. Mirain Davies, Caerwedros ac Ella Evans, Felinfach.
Ffotograffiaeth – 1. Marged Jones, Mydroilyn 2. Megan Jones, Mydroilyn; 3. Sioned Caryl Davies, Llanwenog.
Limrig – 1. Mared Davies, Felinfach; 2. Elen Lloyd-Jones, Pontsian; 3. Morys Ioan, Caerwedros.
Celf – 1. Ella Evans, Felinfach; 2. Courtney Jones, Pontsian; cydradd 3. Lowri Pugh-Davies, Bro’r Dderi a Sioned Fflur Evans, Llanwenog.
Cywaith Clwb – 1. Pontsian; 2. Felinfach; 3. Llanwenog.
Rhaglen Clwb – 1. Caerwedros; 2. Felinfach; cydradd 3. Lledrod a Llanddewi Brefi.
Pob lwc i bawb a fydd yn cynrychioli Ceredigion yn Eisteddfod Cymru sydd yn cael ei gynnal eleni yn y Memo Arts Centre, Y Barri ar yr 17eg o Dachwedd.