Gŵyl Ddrama CFfI Ceredigion

Gŵyl Ddrama CFfI Ceredigion

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama C.Ff.I. Ceredigion yn Theatr Felinfach dros wyliau’r hanner tymor, gyda 15 o glybiau’r sir yn cystadlu.

Rydym yn lwcus iawn bod cyfleusterau fel Theatr Felinfach ar gael i ni ei ddefnyddio a diolchwn i’r holl staff am eu cydweithrediad parod bob amser. Diolch yn fawr i brif noddwr y gystadleuaeth Ceredigion NFU Trust Fund ac am eu presenoldeb gydol yr wythnos.

Y clybiau a gymerodd ran oedd Bro’r Dderi, Caerwedros, Felinfach, Llanddeiniol, Llanddewi Brefi, Llangeitho, Llangwyryfon, Llanwenog, Lledrod, Mydroilyn, Pontsian, Talybont, Tregaron, Trisant a Throedyraur gyda dros 140 o aelodau’r Sir yn cael y profiad o berfformio ar lwyfan. Y beirniad swyddogol eleni oedd Janet Aethwy (Gwaith Cartref a 35 Awr). Ar ddiwedd y noson, dyfarnwyd Pontsian yn gyntaf gyda 92 o farciau; Llangwyryfon yn ail gyda 85 o farciau; Llangeitho yn drydydd gyda 84; Troedyraur yn bedwerydd gyda 82; Llanddewi Brefi yn bumed gyda 80 a Felinfach yn chweched gyda 79 o farciau.

Yn ogystal â Pontsian yn ennill tarian coffa D.J.Morgan am ennill y gystadleuaeth, cyflwynwyd nifer o wobrau eraill ar ddiwedd y noson olaf. Actor gorau 16 oed neu iau, ac yn ennill tarian Mr a Mrs Alwyn Evans, oedd Bleddyn Lleu Thomas, Felinfach; 2il Noa Harries, Caerwedros; 3ydd Ifan Davies, Llanddeiniol. Actores orau 16 oed neu iau, ac yn ennill Cwpan Teulu Pantyrodyn, oedd Megan Dafydd, Llangeitho; 2il Cari Davies, Tregaron; 3ydd Lois Medi Jones, Talybont. Yr actor gorau, ac yn ennill Cwpan Coffa Janet Davies, Llanilar oedd Endaf Griffiths, Pontsian; 2il Huw Evans, Llangwyryfon; 3ydd Cennydd Jones, Pontsian. Actores orau, ac yn ennill Cwpan Coffa Mary Jane Dowling a Tudor Lewis, Gorslwyd oedd Glesni Mai Thomas, Pontsian; 2il Elin Calan Jones, Llangwyryfon; 3ydd Meleri Morgan, Llangeitho. Enillwyd Cwpan Coffa D.Arthur Davies am y cynhyrchydd gorau gan glwb Pontsian; 2il Llangeitho; 3ydd Llangwyryfon. Pontsian enillodd Tarian Marie Vaughan Jones am y set orau gyda Felinfach yn 2il a Tregaron yn 3ydd. Aeth Cwpan Theatr Felinfach am y Perfformiad Technegol Gorau i glwb Troedyraur; 2il Mydroilyn; 3ydd Felinfach a Chwpan Ifor ap Glyn o Cwmni Da am y sgript orau yn mynd i glwb Pontsian gyda Llangwyryfon yn 2il a Llangeitho yn 3ydd. Derbyniodd pob un o’r enillwyr yma darn o lechen i’w gadw o waith Sianti, Aberaeron ac rydym yn ddiolchgar i Undeb Amaethwyr Cymru am eu rhoi.

Roeddem yn ffodus iawn i gael llywyddion ar gyfer pob noson sef Trystan Jones, Caerwedros; Gwyn James, Troedyraur; Sheila Rattray, New Cross; Caryl Evans, Llanio; Gareth a Cerys Lloyd, Talgarreg – pob un ohonynt yn gyn-aelodau o’r mudiad. Diolch iddynt am eu cefnogaeth a’u rhoddion hael i’r achos.

Cynhaliwyd cyngerdd o’r goreuon ar y nos Lun ganlynol yn y Theatr gydag Alwyn ac Awen Evans, Eglwyswrw yn Lywyddion ac yn ystod y gyngerdd cyhoeddwyd enillydd Aelod Hŷn ac Iau y Sir. Trosglwyddodd Megan Lewis, Trisant y gadwyn am Aelod Hŷn y Flwyddyn i Elliw Dafydd, Bro’r Dderi a throsglwyddodd Alaw Fflur Jones, Felinfach y tlws am Aelod Iau y Flwyddyn i Elin Rattray, Trisant.

Enillwyd yr actor gorau dan 26 oed gan Endaf Griffiths a’r actores orau dan 26 oed gan Glesni Thomas, y ddau o Glwb Pontsian.
Pic Tim Jones

Enillydd yr actores orau dan 16oed oedd Megan Dafydd o Glwb Llangeitho.
Pic Tim Jones

Enillydd yr Actor Gorau dan 16oed oedd Bleddyn Thomas o Glwb Felinfach.
Pic Tim Jones

CFFI Ceredigion
Aelod Hyn y Flwyddyn yw Elliw Dafydd, aelod o Glwb y Dderi.
Pic Tim Jones

Enillydd Aelod Iau y Flwyddyn, Cffi Ceredigion yw Elin Rattray aelod o Glwb Trisant.
Pic Tim Jones

Aelodau Clwb Pontsian yn ennill y gystadleuaeth gyda’u perfformiad o ‘Oli’. Nhw hefyd oedd enillwyr y script, y set orau a’r cynhyrchiad gorau.
Pic Tim Jones