Ceredigion yn dod i’r brig yn y Sioe Frenhinol

Ceredigion yn dod i’r brig yn y Sioe Frenhinol

Bu aelodau C.Ff.I. Ceredigion yn disgleirio gydol yr wythnos ac yn mwynhau yn y Sioe Frenhinol. Ar ôl wythnos o gystadlu brwd rhwng y Ffederasiynau daeth llwyddiant ysgubol i Sir Geredigion wrth gipio cwpan NFU ar ddiwedd yr wythnos. Dyma’r canlyniadau:
Arddangosfa Ffederasiwn – 3ydd: Trisant.
Sioe Ffasiwn –1af: Bleddyn Jones, Elli Rees ac Elen Jones, Llangeitho.
Canu – 1af: Unigol – Beca Williams, Talybont – 4ydd; Grŵp – Talybont – 1af.
Cneifio – 7fed: Huw Lewis, Trisant 8fed 21 oed neu iau a Dewi Jenkins, Talybont 5ed 26 oed neu iau.
Trin Gwlân – 7fed: Bedwyr Siencyn, Talybont.
Sioe Adloniant i Blant – 2il: Penparc.
Barnu Defaid Mule Cymreig – 6ed: Ifan Davies, Llanddeiniol 3ydd 16 oed neu iau; Teifion Morgan, Penparc 9fed 18 oed neu iau; Guto Lewis, Llanddeiniol 8fed 21 oed neu iau a Dyfrig Williams, Llangwyryfon 3ydd 26 oed neu iau.
Gwisgo i Fyny – 1af: Alaw Fflur Jones ac Ella Evans, Felinfach.
Dawnsio – 5ed: Felinfach.
Tro ar Hwiangerdd – 1af: Mydroilyn.
Cystadleuaeth yr Aelodau – 2il : (Crefft, Coginio a Blodau)
Blodau – 3ydd: Cari Davies, Tregaron.
Coginio –1af: Ffion Evans a Carys Lewis, Felinfach.
Crefft – 2il: Alaw Mair Jones, Felinfach.
Barnu Merlod Mynydd Cymreig Adran A – 6ed: Alaw Silvestri-Jones 1af 16 oed neu iau; Gwenan Owen, Mydroilyn 11eg 18 oed neu iau; Alwenna Jenkins, Talybont 5ed 21 oed neu iau a Gwawr Edwards 9fed 26 oed neu iau.
Ras Rhwystr Dall – 8fed: Owain Rees a Dafydd Eynon, Penparc.
Eitem i Gyfleu Hwiangerdd – 3ydd: Carwyn a Meinir Davies, Llanwenog.
Llyfr Lloffion – 8fed: Pontsian.
Rygbi – Rownd yr 8 olaf.
Tynnu’r Gelyn – 7fed: Merched Llanddewi Brefi 6ed a Thîm Iau Felinfach 4ydd.
Coedwigaeth – 1af: Osian Rees a Marc James, Penparc.
Barnu Gwartheg Duon Cymreig – 1af: Beca Jenkins, Pontsian 3ydd 16 oed ac iau; Llŷr Davies, Llangwyryfon 1af 18 oed ac iau; Sioned Evans, Llanddewi Brefi 2il 21 oed neu iau a Dewi Jenkins, Talybont 3ydd 26 oed neu iau.
Rhesymau Gorau yn y Gymraeg yn Barnu Stoc dan 26 – 1af: Dewi Jenkins, Talybont.
Gêm y Cenedlaethau – cydradd 5ed: Catrin Rees a Marged Davies, Mydroilyn.
Ailgylchu Palet – 3ydd: Tomos Jones a Scott Grota, Penparc.
Dyfarnwyd bod Ceredigion yn drydydd am y mwyaf o farciau yn yr Adran Beirniadu Stoc dros y tair cystadleuaeth.
O ganlyniad i’r holl lwyddiannau hyn sicrhawyd bod Ceredigion yn gyntaf gyda 132 o bwyntiau gan ennill cwpan NFU gyda Sir Gâr a Brycheiniog yn gydradd ail (127 o bwyntiau). Canlyniad gwych! Llongyfarchiadau mawr i’r holl aelodau.