C.Ff.I. Llanwenog yn cipio Rali 2019

C.Ff.I. Llanwenog yn cipio Rali 2019

Gwelwyd tyrfa dda o aelodau a chefnogwyr brwdfrydig yn Rali Flynyddol C.Ff.I. Ceredigion ar ddydd Sadwrn 1af o Fehefin. Enillwyr llynedd, Lledrod, oedd yn cynnal y Rali ac yn darparu’r anifeiliaid ar gyfer y cystadlaethau barnu, yr holl stiwardiaid oedd angen, ynghyd â darparu’r gefnogaeth ariannol a noddwyr ar gyfer y diwrnod prysur hwn. Cynhaliwyd y Rali a’r ddawns ar fferm odidog Ynysforgan drwy garedigrwydd Mr a Mrs Endaf Jenkins a’r teulu. Mae’r ffederasiwn yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu croeso cynnes. Hefyd diolch i Lywydd y Dydd, Mr Geraint Lloyd, Tynrhelyg, Lledrod am ei bresenoldeb a’i gymorth i’r Rali. Diolch i Brif Noddwr y Rali sef cwmni MMP, Aberystwyth a hefyd i Noddwyr y Cystadlaethau sef Rhiannon, Tregaron; GG Designs; New Quip; Blodau’r Bedol; P S Higgins; Tai Ceredigion; Hwylusydd Tai Ceredigion; Emyr Davies; DAG Jones; HSBC; Edwards Contracting; Cneifio Bont; Ystwyth Vets; Barclays a LAS Recycling. Diolch i Mart Tregaron am fodloni i gynnal y gystadleuaeth Barnu Gwartheg Duon Cymreig yno.
Yn y Rali, a gafodd ei drefnu gan y Trefnydd Sir, Anne Jones a’r Swyddog Gweinyddol a Marchnata, Tomos Lewis, gwelwyd aelodau o bob cwr o’r sir yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, sydd heb os, yn ffenest siop i’r 17 o glybiau a wnaeth gystadlu.
Trwy gydol y dydd, roedd yna gystadlaethau yn dangos nifer helaeth o sgiliau – coginio, crefft, gosod blodau, coedwigaeth, cneifio, dawnsio, Arddangosfa Prif Gylch ayyb, ac wedi denu tua 400 o aelodau’r sir gyda Llanwenog yn ennill y Rali a chlybiau Felinfach a Penparc yn gydradd 2il.
Hwiangerddi oedd thema’r Rali eleni ac fe fydd yr enillwyr i gyd yn cynrychioli Ceredigion yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ym mis Gorffennaf.
Uchafbwynt y dydd oedd seremoni y coroni. Cafodd Elen Lloyd-Jones o glwb Pontsian ei choroni yn Frenhines C.Ff.I. Ceredigion am y flwyddyn. A phenodwyd Endaf Griffiths, Pontsian yn Ffermwr Ifanc y flwyddyn. Am y trydydd tro yn hanes C.Ff.I. Ceredigion gwelwyd dirprwyon benywaidd a gwrywaidd yn camu i’r llwyfan sef Mared Lloyd-Jones, Llanddewi Brefi; Carys Jones, Bro’r Dderi; Rhodri Griffiths, Llangwyryfon a John Jenkins, Lledrod.

Dyma restr o’r enillwyr:
Arddangosfa Ffederasiwn – Trisant;
Barnu Gwartheg Duon Cymreig –16 oed neu iau – Beca Jenkins, Pontsian; 21 oed neu iau – Sioned Evans, Llanddewi Brefi; 26 oed neu iau – Dewi Jenkins, Talybont; Unigolyn Uchaf – Beca Jenkins, Pontsian; Tîm buddugol – Talybont;
Eitem i Gyfleu Hwiangerdd – Carwyn a Meinir Davies, Llanwenog;
Coginio – Ffion Evans a Carys Jones, Felinfach; Gosod Blodau – Cari Davies, Tregaron; Crefft – Alaw Mair Jones, Felinfach; Cystadleuaeth yr Aelodau – Felinfach;
Dawnsio – Felinfach;
Sioe Ffasiwn – Llangeitho; Cyflwynydd Gorau – Elen Jones, Llangwyryfon;
Ras Rhwystr Dall – Owain Rees a Dafydd Eynon, Penparc;
Coedwigaeth Hŷn – Marc James ac Osian Rees, Penparc;
Coedwigaeth Iau – Tomos Jones a Scott Grota, Penparc;
Barnu Defaid Mynydd Mule Cymreig – 16 oed neu iau – Ifan Davies, Llanddeiniol; 21 oed neu iau – Teifion Morgan, Penparc; 26 oed neu iau – Dyfrig Williams, Llangwyryfon; Unigolyn Uchaf – Dyfrig Williams, Llangwyryfon; Tîm – Llanddeiniol;
Trin Gwlân – Bedwyr Siencyn, Talybont;
Gêm yr Oesoedd – Catrin Rees a Marged Davies, Mydroilyn;
Gwisgo i Fyny – Ella Evans ac Alaw Fflur Jones, Felinfach;
Canu – Talybont; Unigol – Beca Williams, Talybont; Grŵp – Talybont
Cneifio Defaid 21 oed neu iau – Huw Lewis, Trisant; 26 oed neu iau – Dewi Jenkins, Talybont; Tîm – Trisant.
Barnu Merlod Mynydd Cymreig Adran A – 16 oed neu iau – Alaw Silvestri-Jones, Caerwedros; 21 oed neu iau – Alwenna Jenkins, Talybont; 26 oed neu iau – Gwawr Edwards, Llangeitho; Unigolyn Uchaf – Alaw Silvestri-Jones, Caerwedros; Tîm – Mydroilyn;
Tro ar Hwiangerdd– Mydroilyn;
Arddangosfa’r Prif Gylch – Penparc;
Tablo – Llangwyryfon;
Tynnu’r Gelyn – Merched – Llanddewi Brefi;
Tynnu’r Gelyn – Iau – Felinfach;
Gwneud Arwydd – Mydroilyn;
Barnu Stoc – Unigolyn Uchaf 16 oed neu iau – Beca Jenkins, Pontsian; Unigolyn Uchaf 21 oed neu iau – Teifion Morgan, Penparc; Unigolyn Uchaf 26 oed neu iau – Dyfrig Williams, Llangwyryfon; Unigolyn Uchaf yn y Barnu Gwartheg – Beca Jenkins, Pontsian; Unigolyn Gorau am y rhesymau yng Nghymraeg – Dyfrig Williams, Llangwyryfon; Clwb Gorau yn y Barnu Stoc – Llangwyryfon;
Ffermwyr Gorau’r Flwyddyn – Elen Lloyd-Jones ac Endaf Griffiths, Pontsian.
Anrheg Goffa W.G.Hughes & W.D. Lewis – Elin Haf Jones, Llanwenog ac Iwan Davies, Llanddewi Brefi.
Ysgrifennydd Clwb Gorau – Angharad Davies, Penparc;
Aelod a dreuliodd yr amser hiraf ar daith ryngwladol – Caryl Morris, Llanddeiniol a Lowri Jones, Lledrod;
Aelod mwyaf gweithgar y flwyddyn – Bleddyn Davies, Caerwedros;
Aelod iau mwyaf gweithgar y flwyddyn – Elin Rattray, Trisant;
Clwb gorau yng nghystadlaethau’r Sir 2018/19 – Buddugwyr – Felinfach; ail fuddugol – Llanwenog;
Y clwb “bychan” gorau yng nghystadlaethau’r Sir 2018/19 – Llanddeiniol;
Talwyd y diolchiadau gan Esyllt Ellis Jones, Is-gadeirydd y Sir a chyhoeddwyd y canlyniadau terfynol gan Caryl Haf, Cadeirydd y Sir.
Canlyniadau Terfynol y Rali:
1. Llanwenog; 2. Felinfach a Penparc; 4. Llangwyryfon; 5. Talybont; 6. Trisant; 7. Mydroilyn; 8. Llangeitho; 9. Tregaron; 10. Pontsian.
I orffen y diwrnod cafwyd dawns yn Ynysforgan lle daeth y band Gwilym a Dafydd Pantrod a’i fand i ddiddanu’r aelodau.
Cafodd y penwythnos prysur yma ei gloi gyda Chymanfa Ganu lwyddiannus yng Nghapel Rhydlwyd, Lledrod ar y Nos Sul, gydag aelodau Clwb Lledrod yn arwain a Bryan Jones yn cyfeilio. Artistiaid y noson oedd aelodau Clwb Lledrod, Ysgol Gynradd Rhoshelyg a Parti Camddwr. Llywyddion y noson oedd Mr a Mrs John ac Elizabeth Griffiths, Waunhelyg, Lledrod. Ar ddiwedd y Gymanfa roedd C.Ff.I. Lledrod wedi paratoi lluniaeth yn sied Glandwr.