Canlyniadau Eisteddfod C.Ff.I Ceredigion 2015

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion ar nos Iau, y 29ain a dydd Sadwrn, y 31ain o Hydref ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.  Roedd y Pafiliwn yn orlawn i’r ddwy sesiwn, gan gadarnhau bod yr Eisteddfod yn un o brif atyniadau y ffermwyr ifanc yn eu calendar llawn o weithgareddau.

Cloriannwyd y cystadlaethau gan y beirniaid canlynol – Canu – Meinir Jones Parry, Caerfyrddin; Llefaru – Siân Teifi, Caernarfon; Adran Ysgafn – Euros Lewis, Felinfach; Llên – Aneirin Karadog, Pontyberem; Cywaith Clwb – Iwan Meirion; Rhaglen y Clwb – Mared Jones; Celf – Rhiannon Ling; Ffotograffiaeth – Suzanne Ryder; Cyfansoddi Sgetsh a Chystadleuthau Aelodau – Mrs Dwynwen Lloyd Llywelyn, Theatr Felinfach a Cyfansoddi Alaw – Mrs Carys Griffiths-Jones, Aberaeron.  Y cyfeilyddion oedd Gwawr Jones, Drefach a Lona Phillips, Abermagwr. Llywydd anrhydeddus yr Eisteddfod oedd Nanna Ryder, Tyngrug Ganol a chafwyd ganddi araith bwrpasol iawn a rhodd anrhydeddus i’r Mudiad. Noddwyd yr Eisteddfod eleni gan Tai Aeron; Oriel Aeron; Gerallt Lewis, Cegin Cig Cymru; R E Reynolds & Sons; Y Talbot; Plymwaith a Gwresogi AMD; Theatr Felinfach; Clic a Rhiannon, Tregaron. Diolch iddynt am gefnogi’r Eisteddfod.

Enillwyd yr eisteddfod gan glwb Llanwenog, gyda 118 o farciau, gyda chlwb Pontsian yn ail gyda 82 o farciau a Felinfach yn drydydd gyda 68 o farciau. Bu teilyngod yng nghystadleuaeth y gadair eto eleni, gyda Emyr Evans, Cadeirydd y Sir, oedd yng ngofal y Seremoni. Canwyd cân y cadeirio gan Huw Bryant o glwb Pontsian a seiniwyd y Corn Gwlad gan John Jenkins o glwb Lledrod. Traddodwyd y feirniadaeth gan Mererid Davies, Is-Gadeirydd y Sir, ar ran y beirniad Aneirin Karadog. Enillwyd y Gadair gan Endaf Griffiths o glwb Pontsian gyda’i gerdd ar y testun ‘Taith’. Rhoddwyd y gadair gan Enfys Hatcher, Brenhines y Sir a Dion Davies, Ffermwr Ifanc y Sir, o waith Carwyn Davies o glwb Llanwenog. Y rhyddiaith gan Luned Mair, Llanwenog ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth a rhyddiaith hefyd ddaeth yn drydydd – gwaith Rhian Evans o glwb Felinfach.

 

Dyma restr o’r rhai ag enillodd gwpanau’r Eisteddfod:

Parti Llefaru: Cwpan her Janet Morgan, Pant-Defaid –  clwb Llanwenog.

Parti Deulais: Cwpan Coffa her parhaol Penlanlas Isaf –  clwb Llanwenog.

Meimio i Gerddoriaeth: Cwpan her Mared Rand Jones – clwb Llanwenog.

Sgets: Cwpan her parti drama Dyffryn Cletwr – clwb Tregaron.

Emyn Nofis: Cwpan her Einir Ryder, Tyngrug Ganol – Heledd Evans, clwb Caerwedros.

Unawdydd gorau: Cwpan her Mr a Mrs Gwyndaf James – Nest Jenkins, clwb Lledrod.

Llefarydd gorau: Cwpan y diweddar Mr a Mrs Elfyn Owen – Gwion Ifan, clwb Pontsian.

Côr: Cwpan Her y diweddar Arglwydd Geraint Howells – clwb Pontsian.

Marciau uchaf yn y Gwaith Cartref: Cwpan her Heather Price, Esgereinon – clwb Llanwenog.

Marciau uchaf yn yr Adran Lwyfan: Tlws her Teulu Hatcher, Cefn Hafod – clwb Llanwenog.

Ail fuddugol yn yr Eisteddfod – Tlws Coffa y diweddar Mr Eryl Jones, Mydroilyn – clwb Pontsian.

Clwb Buddugol: Tlws Teulu Hafod Iwan – clwb Llanwenog.

 

Cafwyd hefyd ganlyniadau y cystadlaethau canlynol:

 

Llyfr Lloffion – 1. Mydroilyn; 2. Llanwenog; 3. Caerwedros.

Llyfr Trysorydd – 1. Troedyraur; 2. Llangwyryfon; 3. Caerwedros.

Llyfr Cofnodion – 1. Llanwenog; 2. Troedyraur; 3. Llangwyryfon.

Dyma ganlyniadau Eisteddfod nos Iau –

 

Unawd Cerdd Dant – 1. Elen Davies, Troedyraur.

Unawd Alaw Werin – 1. Enfys Hatcher, Llanwenog; 2. Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi; 3. Gwawr Hatcher, Llanwenog.

Meimio i Gerddoriaeth – 1. Llanwenog; 2. Felinfach; 3. Caerwedros.

Parti Cerdd Dant – 1. Llanwenog; 2. Pontsian.

Cân Gyfoes – 1. Lledrod; 2. Pontsian; 3. Caerwedros.

Canlyniadau Dydd Sadwrn –

 

Unawd 13 neu iau – 1. Carys Evans, Pontsian; 2. Sioned Davies, Llanwenog; 3. Nia Morgans, Llanwenog.

Llefaru 13 neu iau – 1. Hanna Davies, Llanwenog; 2. Gethin Jenkins, Mydroilyn; 3. Beca Jenkins, Pontsian.

 Unawd 16 neu iau – 1. Heledd Evans, Caerwedros; 2. Hanna Davies, Llanwenog; 3. Gwion Thomas, Pontsian.

Llefaru 16 neu iau – 1. Gwion Ifan, Pontsian; 2. Mared Davies, Felinfach; 3. Mirain Davies, Caerwedros.

Unawd 21 oed neu iau – 1. Emily Jones, Llangwyryfon; 2. Mared Lloyd-Jones, Llanddewi Brefi; 3. Ianto Jones, Felinfach.

Llefaru 21 neu iau – 1. Meleri Morgan, Llangeitho; 2. Nest Jenkins, Lledrod; 3. Gethin Morgan, Bro’r Dderi.

Unawd 26 neu iau – 1. Iwan Davies, Llanddewi Brefi; 2. Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi; 3. Guto Lewis, Llanddeiniol.

Llefaru 26 neu iau – 1. Rhian Evans, Felinfach; 2. Elin Jones, Llanwenog; 3. Hedydd Davies, Bro’r Dderi.

Canu Emyn Nofis – 1. Heledd Evans, Caerwedros; 2. Ffion Williams, Lledrod; cydradd 3. Dafydd James, Troedyraur ac Emily Jones, Llangwyryfon.

Monolog – 1. Rhian Evans, Felinfach; 2. Meleri Morgan, Llangeitho; 3. Gethin Lewis, Mydroilyn. Unawd Offerynnol – 1. Nest Jenkins, Lledrod; 2. Jay Snow, Troedyraur; cydradd 3. Mali Lewis, Llanddeiniol a Cerith Morgan, Llangeitho.

Canu Emyn – 1. Ianto Jones, Felinfach; 2. Deiniol Organ, Troedyraur; cydradd 3. Rhys Griffiths, Penparc a Caryl Haf Jones, Llanddewi Brefi.

Ensemble Lleisiol – 1. Troedyraur; 2. Mydroilyn; cydradd 3. Caerwedros a Llanddewi Brefi.

Parti Llefaru – 1. Llanwenog; 2. Llangeitho; 3. Troedyraur.

Deuawd – 1. Elliw a Hedydd, Bro’r Dderi; 2Gethin a Gareth, Mydroilyn; 3.Rhys ac Iwan, Llanddewi Brefi.

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm – 1. Lia Mair Jones, Mydroilyn; 2. Iwan Davies, Llanddewi Brefi; 3. Bethan Davies, Pontsian.

Sgets – 1. Tregaron; 2. Lledrod; 3. Llangeitho.

Stand-Up – 1. Huw Bryant; Pontsian; 2. Elliw Dafydd, Bro’r Dderi; 3. Twm Ebbsworth, Llanwenog.

Parti Deulais – 1. Llanwenog; 2. Pontsian; 3 – Troedyraur. Deuawd Doniol – 1. Endaf a Rhodri, Pontsian; cydradd 2. Owain a Bleddyn, Felinfach a Gwenan a Lia, Mydroilyn.

Côr – 1. Pontsian; 2. Mydroilyn; 3. Llanwenog.

Gadael Ymateb