Blog yr wythnos gyda Gwenan Davies

Helo a chroeso i fy mlog i.

Diolch i Menna am ei blog hi’r wythnos diwethaf. Diddorol a doniol iawn. Alla i ddim addo bydd fy un i cweit mor addysgiadol cofiwch!

Dydd Sul -‘4 sleeps’

Chi wedi dala fi ar wythnos ofnadwy o fishi. Wythnos Sioe Dathlu Clwb Mydroilyn yn 60 oed.

Dechreuodd y trefnu rhyw chwe mis yn ôl, sydd credwch chi fi, yn teimlo fel oes erbyn hyn. Penderfynwyd fel clwb ein bod yn taflu’r syniad o Gyngerdd Dathlu confensiynol (arweinydd…eitem…jôc inbitwîn…eitem arall) mas drwy’r ffenest. Roeddwn ni fel aelodau eisiau rhywbeth ffresh ac egniol. Felly aethom ati, gyda help llaw Dwynwen o’r theatr i greu Sioe Dathlu a’i enwi yn RAZZMATAZZ! Ar ôl rhyw ddau fis o ymarfer, it’s crunch time, ac ma’r count-down go iawn di dechre.
Gyda tua 70 yn y cast, gan gynnwys ffrindiau a chyn-aelodau mae wedi bod sialens a hanner, ond yn gyfnod da o gyd-weithio a mwynhau yng nghwmni ein gilydd.

Blas o beth sydd i ddisgwyl – canu, llefaru, actio, dawnsio ac ambell i sypreis yn y canol!

Yn gynharach pnawn ma, ro’dd ymarfer dawnsio ‘da rhai o ni tra bod y tîm technegol yn brysur yn trawsnewid neuadd Ysgol Aberaeron i fod yn lleoliad llawn glitz a glam! Heb roi dim bant – mae’r lle yn edrych yn ffab, ac yn werth ei weld!

Dwi newydd gyrraedd nôl o ymarfer hir yn neuadd yr ysgol. Ath hi’n dda, ac ma’r gwaith o bolisho wedi dechre.

Cofiwch m’ond rhyw 50 tocyn sydd ar ôl – felly cyntaf i’r felin. Cysylltwch â Neris Morgans ar 07791203099 neu Dwynwen Lewis ar 07943363265 i archebu eich tocyn.

Dyma fanylyn y dydd i chi: 

Cofiwch ymweld â’r blog eto yfory pan fyddaf yn datgelu manylyn bach arall o’r sioe!

Hwyl am nawr,

Gwenan

Nos Lun

Shwmae!

Noson hwyr arall heno yn ymarfer yn galed ar gyfer nos Iau. Ond yn falch i ddweud ein bod ni wedi rhoi’r sioe at ei gilydd a mynd o’r dechre i’r diwedd heb lot yn mynd yn rong!! Arwydd da! Y sialens sydd o flaen pawb am y tri diwrnod nesaf yw neud yn siŵr bod ni’n gwybod pob gair!-tipyn o her, credwch chi fi!

Reit – manylyn y dydd i chi…ni’n atgyfodi sgets go enwog ar gyfer y sioe!!


 

Dydd Mawrth – ‘2 sleeps’

 

Ma’ hi’n dechre siapo ‘ma bobol! Wedi cal ymarfer dda iawn heno gyda lot o bethe’n dechre rhedeg yn slic.

 

Y newyddion da yw – IT’S A SELL OUT!!! Bob un tocyn wedi’i werthu.

 

Diolch i bawb am eich cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen at weld y Neuadd yn llawn dop nos Iau.

 

Ar nodyn gwahanol – buon ni’n trefnu bws mini ar gyfer Sul Hwylus y Pasg heno ‘fyd. Amseri perffaith ar gyfer dathlu diwedd y Sioe. Y gobaith a’r sialens yw i griw Mydroilyn gyrraedd Llambed mewn gwell stad na llynedd!!

 

Reito – manylyn y dydd i chi.

I bawb sy’n nabod bechgyn clwb Mydroilyn, ma nhw’n joio canu un gân benodol. Ma’r gân yma di cal ei glywed ar ddans-fflôr Pier droeon, a dwi’n siŵr bod Huw Bryant yn ffed-up o gal y request ym mhob man.
Dyma lun o nhw yn joio..

Sori sori sori! O ni’n neud yn dda tan i brysurdeb y Sioe gymryd drosto, a nes i anghofio cwbwl am y blog. Gwarth! Ymddiheuriadau!! Dyma flas ar beth ddigwyddodd diwedd yr wythnos diwethaf:

Dydd Mercher:

Dysgu geiriau, dysgu geiriau a mwy o ddysgu geiriau! Cawsom ‘Tech-Run’ gan gynnwys y gwisgoedd ag ati. Ac odd rhyw buzz yn perthyn i bawb gyda phawb yn edrych ymlaen yn fowr tuag at y Sioe.

Dydd Iau:

Rodd rhai ohonom ni wedi penderfynu cymryd diwrnod bant o’r gwaith er mwyn gwneud y final touches. Addurno tu allan odd jobyn rhai o’r bechgyn.
Ac yng ngeiriau’r bois, “os eith y Sioe yn fflop, o leua bydd bach o steil yn perthyn i’r neuadd!!” I bawb odd ddim yno, dyma rhai lluniau.

Jobyn Sian a finne oedd rhedeg a raso lawr i’r dre i gasglu’r 324 twb o hufen iâ! (gwerthwyd y cyfan!!)
Erbyn tua 4 o’r gloch roedd hi’n bryd i ddychwelyd adre i wneud yn siŵr bod y cyfan wedi’i bacio ac yn barod ar gyfer y Sioe fawr!

***

Wel, ‘na beth odd nosweth! Roedd pawb wrth ein boddau gyda’r ymateb, ac yn browd iawn o’r holl waith yr oeddwn wedi rhoi mewn i’r Sioe. Mae wedi profi i ni fel aelodau, mai nid ond drwy gystadlu mae modd cael gwefr ar lwyfan, ond trwy weld ffrwyth ein gwaith caled yn talu ffordd o flaen 300 o gynulleidfa a oedd ar eu traed ar ddiwedd y noson. Gwych! Uchafbwynt fy nghyfnod fel aelod hyd yma, heb os!

Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb fuodd ynghlwm â’r Sioe mewn unrhyw ffordd, am eich cefnogaeth ddiflino bob amser.

***

Ymlaen at yr her nesaf, sef cerdded 60 milltir o arfordir Ceredigion ar 2 Mai. Byddwn fel clwb yn rhannu’n ddau grŵp er mwyn cyflawni 30 milltir yr un a chwrdd yn y canol am ddathliad ac ocsiwn yng nghlwb Rygbi Aberaeron ar ddiwedd y sialens.
Mae ‘na groeso i unrhyw un ymuno â ni i wneud y daith neu ran o’r daith, cysylltwch am fwy o wybodaeth. Os eich bod yn gwmni lleol y byddai’n dymuno cyfrannu tuag at ein Ocsiwn, cysylltwch. Rydym yn rhannu’r elw rhwng y clwb a Nyrsys Macmillan Ceredigion.

Hwyl,
Gwenan J

Gadael Ymateb